ODUU WEBSAAYTII KALLACHAA

Oduu dhiheenya kanatti raawwataman fuula kana irraa argattu

Tuesday, September 01, 2009

Bilisa Amma invites you to connect

this email was sent to you by an automated system - please do not reply directly
Yahoo! Messenger
Join Bilisa Amma on Yahoo! Messenger.
Come chat with me, share files and more.

Stay in the loop with all your friends. Get started

  • Stay connected at home, at work, or on the go
  • Have fun with games, emoticons, and more
  • Join a community of over 100 million people from around the world
Join Your Friends
Y! Get easy, one-click access to your favorites. Make Yahoo! your homepage.
Trouble with the button above? Click the link below or copy and paste it into your browser's address bar:
http://invite.msg.yahoo.com/invite?op=accept&intl=us&sig=ktLRgmOoXbKqRjCyuBlQWRgJ8ey91eVT2F1kSV2.U.nBP5Ovz2LxMQ--

Saturday, June 03, 2006

Orommoonni nuuf birmadhaa,gumaa keenya nuuf bahaa...

Orommoonni nuuf birmadhaa,gumaa keenya nuuf bahaa...

Guyyaa kaleessaa jimaata galgala sa'aa 2:00 kaasee ilmaan tigiree barattoota keenya irratti waraana meeshaaf tooftaan qindaa'e nurratti bananii barattoota keenya baayyee gaga'anii jiru. Ka'umsi isaa barataa tigiree tokkotu yunivarsiitii Adaamaatti du'e kana ajjeese ammoo ijoollee orommoti kan jedhu. Barattooni keenya hedduuu buruqanii jiru,kaan caccabanii jiru kan mada'an illee hedduudha. Waraani sa'aa san jalqabe osoo walirraa hin cinne hanga sa'aa 6:00 dirree waraanaa ta'ee ture. Polisiin federaalaa fi waardiyyooni yunivarsiitichaa illee ijoollee keenya reebaa bulan.Barattoota isaanii ijoollee keenyatti gamaa bulan ,yoo guddate hin kadhatuuchi miidhaan isaan irraan gahan tokkollee hin jiru. Barattooni ukkaamsaman ni jiru,kan konkolaataan guuraman illee akka jiranidha. Wanti ta'aa ture haalan beekamuu baatu illee wantichi barattooni jaraa osoo nuti quba hin qabaane maqaa koodii(Goyitoom jedhu) walii laachuun ta'e jedhanii meeshaa adda addaa fi namoota foonaan alaa ol galchuun miidhaaf gaga'ama guddaa geessisiniiru. Qorqalbii barattoota keenyaa keessayyuu kan warra waggaa tokkoffaa miidhaniiru. Polisiif qaamni yunivarsiitichaa illee dhimmi kun akka raawwatu dursanii waan beekan fakkaatu. Akka rakkoon uumamuu eegaleen dhimmichi naannoo barattooni oromoo waggaa tokkoffaa jiraatanitti waan eegaleef barattoonni keenya akka walitti hin birmanne xurree hunda cufanii barattoonni akka walkeessa hin deemneef akka doormiidhaa hin baane dhorkan. Walumaagalatti ijoolleen keenya hedduu miidhamanii jiru.
Yeroof gaaga'umsi gahe eenyu irratti akka gahe adda baafadhee beekuu baadhu illee,dhimma jiru mara ofuulduran siniif dhaama.

Uummani keenya akka nu baraaru barbaanna!
Qabsoon akka finiinee gabrummaa hadhaawaa kana keessaa baanuuf iyyanna!
Dirree qabsootti deemnee qabsoo finiinsuu feena,mirgakeenyaaf falmachuu feena!
Barattooni Oromoo akka nu qaqqaban iyyaa jirra!

Haala jiru ofuulduran isinii dhaama!
IUOF!!
GGBt!!Do you Yahoo!?
Next-gen email? Have it all with the all-new Yahoo! Mail Beta.

Waamicha Birmannaa Uummata Oromoo Hundaaf

Rorroo, cubbuu, hiraarfamaafi rebichii biyya Diinaatti-haarka diinaatin nuttii raawwatamaa jira.
( Waamicha Birmannaa Uummata Oromoo Hundaaf)
Dhugaa oso qabnuu dhabneeti jirra. Seerrii fi haaqni illee Oromoo irraa erga fagaatan bubbulaniru. Ilmaan Haabashaa toftaa fi shiira adda addaa Oromoo irratti xaxuun nageenya dhowwuu hojii godhataniru. Oromoo dhaanuu, hiraarsuu, hidhuu fi ajjeessuu duwwaa oso hin taane haallii isaan barattoota Oromoo qoor-qalbii midhuuf irratti hojjatttan illee ni jira. Kessattuu barattoota Oromoo sadarkaa ol'aanaa baratan yeroo isaan qormaata irra jiran ukkaamsani hidhuu, rebuu fi jecha fokkiisaan arrabsuun toftaalee muraasa barattoota Oromoo yaada bittimsuufi jequuf itti fayydaman kessaa gar tokkoo. Keessattuu Dallaa Yunivarsiti kenyaa (Maqalee) kessatti ta'ee jechuun boombii haarkaa ofii isaanitif barataa Oromoo irratti darbuun, ofii keessani otoo dhoosuuf deemtanii isin haarkatti dhoohee jechuudhaan ofii hojjattee Oromoo Yakkuun barattoota hiraarsuufi jequun feedhii isaanii galmaan gayachaa jiru.
Hoojiin Sintaayyoo Kaasaayee seenaa fi maaluummaa Uummata Oromoo gad-cabsuuf hojjatee illee waan biiroo dha. Kana maleettis namiicha seenaa saba bal'aa xurreessee barreessee kana oso olee hin bullee gara seeraatti dhiheessuuf koree dhiimma namicha kanaa qoratee dhiheessuu haatattamaan hojjanna jechuun barattoota Oromotti kan kijiban Dr. Mitiikuu Haaylee ( preeziidaantii yunivarsiti Maqalee) koree jechuun kan hundessan barsiisoota Ilmaan Tigraay fi Haabashoota kaawunslii barattootaa haanga haar'aa hojiin isaan hojjatan barattoota gaaffii mirgaa gaafataniif deebiisaa tokkoo illee hi kanniine. Kun oso kanaan jiruu Dr. Mitikkuun barattoota Oromootin : "Isiinis qophooftanittu, Nutis qophoofneera, Kan mo'atuu ni argiina." Jechuudhaan dhaadataniitruu. Barsiisichii saba bal'aa arrabsee, salphiisee kun inummaayyuu qaama bulchiinsa yunivarsitichaa fi itti gaafatamaa OPDO Anaa Addaa Yunivarsiti Maqalee kan ta'ee nama Mallassaa Isheetu jedhamuu waliin hidhata cimsachuun barattoota Oromoo yunivarsitichaa basaasutti jira.
Walumaa galatti:
Wanti baay'ee nama gaddisisuu barataan Isheetuu Niguusee guyyaa 12/ 05 / 2006 boombii itti darbatameen madaa'ee oso jiruu yaala oso hin argatiin haanga ammaatti mana hidhaa kessatti hiraarfamaa jira. Guyyaa kaleessaa (29/ 05 / 2006) yeroo afuraffaadhaaf mana murtitti dhiheessan. Polisiin himataa ta'ee yeroo hundaa wantaan qorannoon irra ga'ee waan hin jirreef guyyaan dabalataa naaf haa kennamu jechaa lafarra haarkisaa ture. Bellama sadaffaa irratti abbaan alangaa guyaa kalessaatti akka mirgii wabii barataa kanaaf kennamutti bellamee turus, Abbaan seeraa , diniin barattootaa, Itti gaafatamaan poliis komishinii Naannoo tigraayifi security'n naanniichaa walga'ani mari'achuudhaan:
Ø Baraataan kun ABO dha , lubbuu namoota hedduu nama baasuuf yaalee dha. Waan taheef ragaan kamiyyuu hinbarbaachiisu. To'annaa Kenya jalaa bahuu hin qabu, yoo mirga wabii laanneef nibada, booruus dhimmoota shorarkessuummaa wal fakkaattoo irratti waan bobbahuuf hin gadhisnu"jechuudhaan ol'aantummaa isaanii mirkanneessuuf yaalani gara jabeenyaa fi jibbansa Oromootaaf qaban ifaan mirkaneesaniru.
Ø Barataan kun erga hidhamee as gaaffii fi tajaajillii yunivarsiticha irraa argattee tasumaa hin jiru. Inumaayyuu haala barataan kun kessa jiruu irraa ka'uudhaan booruu ta'ee jecdhanii lubbuu isaa baasuu danda'uu shakkii jedhuu qabna.
Waan ta'eef :
i. Barataa Isheetuu Nigusee balaa bombii itti aggatameen madaa'ee oso jiruu: gaaffii "maaliif du'uu dhabdee?" jedhuun hidhatti darbamee hiraarfamaa jira. Gochii kun jireenya barataa kanaa gaaffii kessa waan galchee jiruuf ummani Oromoo, barattootni, daldaltootni, barsiisootni, qootee bulaan hojjattaa fi dafqaan bulaan Oromoo, walummaa galattii qaamni haawaasa oromoo kamiyyuu golee Orom iyaa hundatti argamuu oso lubbuun barataa kanaa haarka diinaatin biyya diinaatti hin bahiin hiiriira mormii fi diddaa adda addaa motummaa woyyaannee irratti gochuun akka barataan kun gad dhifamuu akka nuf birmattan waamicha goona.
ii. Nuti Barattootni Oromoo yunivarsiti Maqalee keessa barannuu hundiinuu jireenyii Keenya gaaffii keessa akka galee jiruu Uummani Oromoo hubatee, gaaffii keenyaaf akka nu ciinaa hiriruu wamicha goona.
iii. Barattootni lammmiin Tigraay ta'ani yunivarsiti biraa keessatti yakka adda addaa barattoota Oromoo irratti raawwatani dirqama Wayyaanneen itti laatamee erga finxa baasan booda gara yunivarsiti Maqaleetti debifamani akka baruumsa isaanii itti fufan godhamaa jiru. Kanneen kessaa: Barattoota Yunivarsiti Haaroomaayaatti, Finfinneetti fi Jimmatti barattoota Kenya miidhan gara maqaleetti dhufani barnoota isaanii akka itti fufan godhamaa jira. Kanaaf ummatni Oromoo qaamoot agara jabiinaan ummaata oromoo irratti gara jabiinaan yakka raawachaa jiran irratti tarkaanfii ciimaa akka fudhatu waamicha goona.
iv. OPDO'n haala sukanneessaa nuti itti jirruu kana kessatti diina waliin ta'uun barattoota oromoo basaasuu fi diinaaf saaxiiluutti waan jirtuuf: dinnii Kenya isin jalqabaa ishii tahuu bekee ummani Oromoo haalaa fi yeroo argateen tarkaanfii haamaa akka irratti nuf fudhatuu wammicha goona.
v. OPDO'n namticha seenaa ummata bal'aa kana xureessee faana hirirtee hojii jibbiisisaa irratti waan boobbaate jirtuuf ummatni Oromoo martinu caasaa OPDO kan maqaa Anaa Addaatin hundaa'ee yunivarsiti hundatti ilmaan Oromoo hiraarsaa, hisiisaa, barumsarraa ariisiisaa, basaastee diinaaf laachaa jirtu kana nuwajjiin balaalefatee tarkaanfii barbaachisaa ta'ee akka irratti fudhatuu wamicha goona.
Injifannoon Uummata Oromoof!!!!
Qabsoon Uummata Bal'aa warra garaan Bulaniin Hin gufattu!!
Caamsaa 30, 2006
Waldaa Tokkuummaa Barattoota Oromoo Yunivarsiti MaqaleeDo you Yahoo!?
Next-gen email? Have it all with the all-new Yahoo! Mail Beta.

Saturday, May 27, 2006

Ibsa ejjenno Gamtaa Barattoota Oromoo Yunivarsiitii Gondar.

Ibsa ejjenno Gamtaa Barattoota Oromoo Yunivarsiitii Gondar.
caamsaa 23, 2006

Nuti barattotni Oromo yunivarsiti Gondar rakkoo mooraa yunivarsiti Maqalee keessatti raawatamaa jiruu waliin wal qabatee mari ball’aa erga goone boda ejenno keenya akka arman gaditti ummata kenyaaf ibsina.

Kitaabni seenaa saba kenyaa xuressu bareffame sun hatattaman akka qulqullahe barressaan kitaabichaas murti sera aka argatu, jarmiyaalen dhimmi kun isan ilaallatu hundi ta’i kana aka balaalefatan ni gafanna.
Barattotni kenya yunivarsiticha kessa jiran irratti doorsisa, ukkaamsaa, bombiin rukutanii gidirsuu fi hidhaan irra gahaa jiru hatattamaan akka dhaabatu ni hubachiifna.
Maxxantoni wayaane (Dh. D.U.O)nis dhimmi kun gaaf tokkoo wan seenaan isin gaafachiisuf yoo dandessani kitaabichi akka gubamu akka dhibaa gootan isin akeekkachiifna.
Barattootni keenya yuunivarsiitii sanaa hidhamanis haal duree tokko malee akka gad lakkifaman akeekkachiifna!
Barattoota keenya yuunivarsiitii garaa garaatii argamaan yeroo hunda rakkoo uumaman hundaaf itti gaafatamaa gochuun hiraarsuun akka dhaabbatu hubachiifna!
Rakkoo yuunivarsiitichatti uumame furmaata haqa qabeessa kan hin arganne yoo tahe nutis tarkaanfii mataa keenyaa fudhachuu irraa duubatti kan hin deebine ta`uu keenya firaafis diinaafis hubachiifna!
Ummanni Oromoo dhimma maqa balleessii fi xureessii kana hubatee bakka jirutti wayyanootaa fi ergamtoota isaanii balaaleffatu waamicha dabarsina.
Injifannoo Ummata Oromoof!

TOKKUMMAA BARATTOOTA OROMOO YUNIVARSIITII GONDAR (T.B.O.Y.G)

Caamsaa 23,2006

Gondar
Tuesday, May 23, 2006

Gaaffii fi deebii Haayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo gaaxeexaa "Les nouvelles d'Addis" wajjiin goodhan. Ingliffaadhaan

LNA. The OLF has been created in 1974. Which are its basis (principles) and main historical dates and events ?

Dawud Ibsa Ayana. The OLF has been created in 1973. But to talk especially about dates and time would be tricky because the OLF evolved out of two main events at that time. And this is a process that took place gradually and systematically. OLF is the culmination of the Bale Oromo Movement (between 1963 and 1970) which was an armed upraising against the repression of the Oromos and the product of the Metcha-Tulema civic organisation which tried to fill the gap in the underdevelopment of the Oromos at that time. Metcha-Tulama was founded to lay an important foundation for the development of the Oromo by building schools, roads, hospitals and other infrastructure in Oromia. It was founded in Finfinne.... (click here to read more)

Statement announcing the formation of the Alliance for Freedom and Democracy(May 22, 2006)
A historic meeting convened, by the Coalition for Unity and Democracy Party (CUDP), the Ethiopian People's Patriotic Front (EPPF), the Ogaden National Liberation Front (ONLF), the Oromo Liberation Front (OLF), the Sidama Liberation Front (SLF) and the United Ethiopian Democratic Forces (UEDF), at Utrecht in Netherlands, from 19 to 22 of May 2006 has successfully completed by forming the Alliance for Freedom and Democracy (AFD) and elected its officers. The UEDF supports the formation of the alliance and its objectives and has requested a month to consult its member organizations. The formation of the Alliance is an outcome of a series of bilateral and multilateral discussions conducted in the past several months. The Founding Agreement has been unanimously accepted and ratified by all members of the Alliance. The formation of this Alliance reflects the aspirations and best wishes of all people in Ethiopia whose life has been blighted by political repression, marginalization and exclusion.
The ultimate aim of the Alliance is to establish a just, representative and a genuine democratic process through the convening of an all-inclusive conference where the country's problems will be discussed and resolved.
We are confident that the formation of this Alliance will be a vehicle to eliminate mistrust and suspicion between political groups and communities so that all will work together in the spirit of mutual understanding and to the benefit and well-being of all. We believe the collective effort behind the Alliance will put an end to the existing destructive mentality of winner takes all and the habitual indifference towards the excluded. The Alliance aspires to purposefully cultivate the values of compromise, tolerance, inclusion, reconciliation and mutual understanding. That is the only way to end the underlying causes of repression, bloodshed, insecurity, political instability and exclusion in Ethiopia and the region, which are inflicting severe hardships and suffering on all people, and seriously hampers the prospects for development and the attainment of equality, justice and prosperity.
Time and time again the people in Ethiopia have risen up and paid unimaginable sacrifice to satisfy their yearning for freedom, justice, liberty and democracy. The struggle and the sacrifice that is being paid in relation to the May 15 2005 election is a recent addition to the series of quashed aspirations.
Our people have demonstrated their readiness and ability that a just and democratic political order is feasible in Ethiopia. What stands between the aspiration for freedom and democracy and its realization is the unwillingness of the incumbent EPRDF regime to submit to the expressed will of the people and its flagrant violations of human rights and civil liberties and failure to even respect and abide by its very own constitution.
The Alliance will therefore struggle to pressure the ruling party to stop frustrating the realization of the yearning for freedom and democracy. The Alliance would use its generous spirit of inclusiveness in convening the conference that would facilitate a way towards the establishment of a democratic and representative order.
We call upon all the people of Ethiopia, both at home and abroad, to rise up in unison to support the cause of the Alliance and struggle to make the convening of the conference, which paves the way for a democratic transition, a reality. The struggle should continue to challenge the current spate of repression in the country, halt the futile and destructive military campaigns, security crackdowns and end the farcical political trial of elected members of parliament and others and to free all political prisoners, including those detained in the small towns and villages.
We also call upon the international community to realize that dialogue and good-faith negotiation offers the only way to achieve a lasting solution and back the alliance's call for this all-inclusive conference to break the current impasse. We hope the international community will realize that peace and stability, sustainable development and good governance can be a reality in Ethiopia only when the disfranchisement of the many by the few is stopped and by bringing all the stakeholders together to chart a genuinely democratic course.
Ethiopian's problems are immense and grossly complicated. Convening an all-inclusive conference to address them is well over due. We do not underestimate the obstacles and challenges facing us. However, with patience and perseverance we are certain that we will succeed.
The Alliance would hold a Press Conference to lay out its vision and work programs in detail.
Freedom and Democracy for all!


Friday, May 19, 2006

Barataa Isheetuu Niguusee irratti Boombii.........

Caamsaa 17, 2006
Barataa Isheetuu Nigusee guyyaa kamiisa dabree bombii itti darbatameen oto madaa'ee jiru guyyaa jimmataa wallakessa guyyaa irratti gara mana yaalaatti gessina jechuudhaan bulchinsii kaampaasichaa gara mana hidhaaatti darbeeti jira. kanaan wal qabatee barattotni oromoo yunivarsitichaa guyyuma mucaan hidhamee wal gayuudhaan galama gutani marii bulchinsa kaampaasiichaa waliin godhani oto waligaltee irra hin gayiin haafaniti turan. Sababaan isaatis preezidaantiin itti anaa yunivarsitichaa dhimmii kun nu hin ilaalatu, haarka polisi jira waan jedhanifi. wal gayiin guyyaa sani bifa saniin raawwatame. Guyyaa wixattaa barataa kana mana murtitti dhiheessudhaan bellama guyyaa 11/09/1998 alh tti , jechuunis guyyaa jimaataa qabanitifi jiran. barattotni kana dhagayan haar'a wal ga'uudhaan sa'ati 10:00(sa'aati booda) irraa kaasee hirira mormii yunivarsiticha kessatti gaggeesaniru. hirrira moormii kana irratti barattotni tilmaammaan 1000 dhihaatan kan argaman yeroo ta'u dhaadannoon isaan dhageesissaa turanis
• Barataa Isheetu Niguusee haa hikamu!
• Yakka malee hidhuun haadhaabatu!
• Midhamaan gara mana yaalaatti geefama malee mana hidhaatti hin darbamu!
• Bulchinsii yunivarsitichaa oromoof dantaa hin qabu!
• Mirgii kenya haa eggamu!
• Wabii jireenyaa hin qabnu!
• Oromiyatti gallee baranna!
• Oromummaadhaan hidhamuufi yakkamun haadhaabbatu!~
• Oromummaan yakkaa miti!
• Gaaffi kenyaaf deebiin haatattamaa haanulaatamu!
fi kan kana fakkaatan illee kesatti argamu. Erga dhaadannoo kana sa'aatii lamaa olif dhageessisan booda daandii konkoolaataa kan yunivarsiticha kessa dabru cufudhaan konkolaattotni akka hin dabarree dhowwaniru. Sodaachisuudhaan barattoota oromoo kana kan facaasuudhaaf yaalan jiraatanis, barataan tokkummaa isaa ege haanga maayyitti egudhaan diinaaf kan hin jilbefannee ta'uu argisiseera. Maayyii irrattis warrummaan dhimmii kun nu hin ilaallatu jechaa turan komishinara polisii naannichaa, itti gaafatamaa tikaa (security affair officer) waamudhaan itti gaafatama isaan gubbaa jiru busuf yaalaniti jiran. barattotni Oromootis yeroo angootni Wayyaannee kun dhufan gaaffii qaban itti ibsani gaaffiin barattootaa kun deebii haatattamaa argachuu baannaan tarkaanfi itti anutti akka darban hubachisaniru. Yaada kanaan kan rifatan angowotni wayyaanee barattoota bakka buufadhaatti haala mucaan kessa jiru isin argisifna jedhanis, barattotni nuti bakka bu'aa hin qabnu, gaaffin kun kan nu hundaati, Numartinu barataa kna arguu qabna jedhaniru. Barattotni erga angootni wayyaanee kun deman boodaas ful duraaf maal gochuu akka qabaatan mari'zchuudhaan, guyyaa bellama mana murti, jechunis guyyaa jimmaataatti furmaatni maayyii argamu baannaan tarkaanfii isa dhumaa fudhachuudhaaf walii galaniru.

maayyiirattis barattotni oromoo yunivarsiti maqalee diiraamaa wayyaaneen ofii hojjattee namaan yakkitu kana ummanni Oromoo martinu ciimsee balaaleefachuu akka qabaatu waamicha dhiheesaniru.

Injifannoon Ummata Oromoof!!!!
Gadaan gadaa bilisummaati!!!

--
_______________________________________________
Get your free email from http://fastermail.com

Tuesday, May 16, 2006

Xalayaa OSA'n (Oromo Studies Association) preezidaanti yunivarsiti

Xalayaa OSA'n (Oromo Studies Association) preezidaanti yunivarsiti Maqaleef dhimma seenaa barsiisaa yunivarsitichaatin xureessamee barreefamee ilaalchiisee barreesse. Caamsaa 13, 2006

Dr. Behailu Mintesinot, President
Mekelle University
Mekelle, Ethiopia
May 9, 2006

Dear Dr. Mintesinot:
The Oromo Studies Association (OSA) is a scholarly organization established by Oromo and non-Oromo scholars to promote studies on and relevant to the Oromo people (http://www.oromostudies.org). OSA promotes serious discourse on the history, engineering, economy, culture, health, education, politics, law, and social welfare of the Oromo people. It advocates for critical
thinking and well-rounded intellectual communication among scholars of the Oromo studies. It also facilitates the opportunity and mechanisms for non-Oromo scholars to actively participate in the development of scholarship about the Oromo. This year’s OSA annual conference which marks OSA’s 20th anniversary will host reputed international scholars such as Prof Levine, Prof Keller, and Ambassador David Shinn.
Dear Dr. Mintesinot:
I am writing this letter to bring to your attention a distressful event, that a history instructor at Mekelle University (MU), named Sintayehu Kassaye has gone amiss. You may not be aware that Mr. Kassaye wrote a textbook for Hist 102 class of freshman students at MU. The textbook, which apparently received a generous support from the University administration to be published in 2005, is a mockery of the missions of education and academia for one important reason: driven by extreme tribal fanaticism and hateful politics with which we are very familiar from the gloomy past of the country, the author resorted to outright insult of a people - unbecoming of member of an academic institute.
We hold evidence that in the name of dissemination of knowledge about people, the history instructor has deliberately and shamefully taught deceit about the same people demonstrating his abhorrence towards Oromo students, the Oromo and other people of the region, and also the Moslem religion. As a result, the book and the lectures of Mr. Kassaye have caused distress among OSA members and widespread anger among Oromo students of MU and elsewhere. As a scholarly institute whose mission includes dissemination of knowledge and whose members consist of internationally recognized scholars of Oromo and non-Oromo origin, OSA is seriously troubled by such reproachful development at your university. It is indeed deeply troubling that even university level instructors continue to spread religious intolerance, tribal animosity, and racial supremacy so openly and blatantly, even at a risk of reinforcing the looming danger of war and ethnic conflict that have kept the country so immensely impoverished. This irresponsible and callous act has invited bad name to your university and tainted its scholarly image. It is in the interest of the country, including the tribe Mr. Kassaye paints as a superior race by superlatives, that his discord is removed from playing any role in academia or elsewhere by denying Mr. Kassaye societal responsibility that exceeds his reasoning capacity. For your benefit, I am
quoting some of Kassaye’s writings below:
Considered uncivilized and inferior, even compared to the plateau’s Muslims …
Inevitably, the pagan Galla heroes …when they began their great migration to the plateau seemed even more inferior in the eyes of semetized Christian elites than the Somalis and Danakils.
(page 145 par 2 line 1-5).
…of the kings mistaken sequence of priorities and distorted perception of the Galla migration and the contempt in which he and Ethiopian society in general held these ‘uncouth and wild’ pastoralists (Page 153, par 1, lines 3-7).
… Writing his monograph about 1593 the monk Bahrey already found it difficult to comprehend how the numerically and culturally inferior Galla were able to overcome the numerous Ethiopians (Page 166-167, par 4, line 4).
…, lacking a sense of mission and generally uninterested in proselyting together
with the ruling class, rejected the “uncouth galla” and despised them (Page 169,
par 2, line 11).
These are just a few of the quotes from the book which page after page delivers insults and derogatory diatribe to the Oromo and other people and religion of the region. On behalf of OSA and myself, I hereby ask MU to distance itself from racially and religiously biased teachings of Mr. Sintayehu Kassaye and disallow the use of MU and his classrooms as a vehicle to spread his malicious and chauvinist views. I also ask the University to exclude Mr. Kassaye’s bigoted writings from use as a textbook.
Asfaw Beyene, Ph.D.
TA UxçxÇx
OSA President

Waamichii laguu nyaataa barattoota Oromoo yunivarsitiwwan finfinnee fi maqaleen godhame. caamsaa 03, 2006

Waamichii laguu nyaataa barattoota Oromoo yunivarsitiwwan finfinnee fi maqaleen godhame. caamsaa 03, 2006

Akkuma bekkamutti yeroo amaa oromiyaa gutu keysatti fincillii diddaa gabrummaa gaggefamaati jira. kanarrattis lubbuun barattootaa fi ummata kenyaa baay'een wareegameera. wareegama kanaanis qabsoon ummata kenyaa of duratti tarkaanfattee kokkee dinaa qabeeti jira. Nutis barattootni oromoo yunivarsiti adda addaa kessa jirruu qaama haawaasa kanaa waan taaneef tumsa godhutu nurraa eggama. nutis kana hubachudhaan waamicha laguu nyaataa barattoota dallaa adda addaa kessa jiranif dhiheesinerra. kaayyoon laguu kanaa:

1. yeroo ammaa mirgi dhala namaa oromiyaa kessatti eggamaa hin jiru, namni badii malee hidhamaa, biyyaa ari'atamaa, ajjeefamaa fi saamamaa jira. Kun haadhaabattu.

2. oromiyaa kessa barnootni sadarkaa lammaffaa sirnaan gaggeefamaa hin turree, ittis hin jiru. kanaan waliin barattootni oromoo kutaa 10 fi 12 qormaata biyyoolessaatif akka ta'an dirqamaa jiru. kun waan fudhatama hin qabne fi barattoota oromoo barnootaan of boodatti debisuf yaadamee waan ta'eef ni balaallefanna.

gaaffiiwan bu'uraa dabalatee qabxiwwan kana ka'umsa godhachuudhaan laguun nyaataa akka iddoo hundatti godhamu waamicha kenya dhiheesina.

Tokkoommaan haajiraatu!

Gadaan gadaa bilisummaati!

Oromiyaan Ni bilisoomti!

--
_______________________________________________
Get your free email from http://fastermail.com